ZÁleží nám na světě kolem nás

 • 3.500 tun ročně umožňuje zpracovat naše recyklační linka
 • Min. 61,7 % energie je z obnovitelných zdrojů
 • 30 mil. Kč ročně investováno do vývoje nových výrobků

Udržitelný rozvoj má jeden základní cíl – uspokojení dnešních potřeb takovým způsobem, aby nebyly ohroženy potřeby budoucích generací. To znamená optimálně sladit hospodářský rozvoj, sociální pokrok a respekt k životnímu prostředí. Chovat se odpovědně vůči lidem, zachovávat přírodní zdroje a minimalizovat dopady lidské činnosti na okolní prostředí.

Ekonomické aspekty

 • Efektivita výroby, racionální využívání surovin
 • Výroba kvalitních produktů, zajištění dlouhé životnosti výrobků
 • Inovace a vývoj produktů s ohledem efektivní využití surovin a energií
 • Přísná kritéria vstupních, výstupních i procesních kontrol
 • Systémová řešení a výroba produktů na míru

Environmentální aspekty

 • Zodpovědné zacházení se surovinovými i energetickými zdroji, snižování spotřeby energií
 • Minimalizace vzniku odpadu, třídění odpadu
 • Interní recyklace surovin, zpětný odběr materiálů, využívání recyklátů při výrobě produktů
 • Snaha o minimalizaci dopadů na životní prostředí, snižování emisí
 • Pravidelné provádění auditů a certifikací

Sociální aspekty

 • Soustavné zlepšování pracovních podmínek a zvyšování úrovně bezpečnosti práce
 • Vzdělávání, odborná příprava a profesní rozvoj zaměstnanců
 • Podpora společenské angažovanosti, kulturních, sportovních a sociálních aktivit
 • Posilování týmového ducha a sdílení hodnot společnosti

Vývoj a konstrukce produktů

Základem produkce výrobků v souladu s principy udržitelnosti je vlastní oddělení výzkumu a vývoje.

K úspěšnému naplňování cílů udržitelnosti využíváme zkušenosti našich specialistů a moderní přístrojovou techniku. Díky tomu jsme schopni vyvíjet směsi, navrhovat i ověřovat konstrukce a přizpůsobovat vlastnosti výrobků tak, aby odpovídaly nárokům konečné aplikace.

SEGMENT RECYKLACE

 • Vývoj nových výrobků s důrazem na jejich recyklovatelnost (výběr vhodných surovin atd.)
 • Vývoj receptur s uplatněním speciálních aditiv pro zlepšení procesu recyklace a vlastností recyklátů
 • Zvyšování uplatňování recyklátů ve vlastních výrobcích.

VÝROBKY PRO VAŠI BUDOUCNOST

Konstrukce výrobků a jejich vlastnosti splňují nejen požadavky příslušných norem pro fyzikálně mechanické a další vlastnosti, ale velký důraz klademe na dlouhou životnost fólií, což významně přispívá ke snížení spotřeby surovinových zdrojů.

SEGMENT RECYKLACE

 • Zpracovávání vlastního regranulátu – více než polovina výrobků je ze 100 % z regranulátu
 • Vývoj nových produktů s vysokým podílem interních vratných materiálů a odpadů ve vazbě na požadavky zákazníků na udržitelné produkty a produkty na bázi recyklátů
 • Cílené využívání udržitelných surovin a materiálů v návaznosti na požadavky zákazníků
 • Ve spolupráci se zákazníky – postupná redukce množství obalového materiálu použitého na výrobek.

BEZODPADOVÁ TECHNOLOGIE

 • Bezodpadová výroba: většina technologického odpadu (ořezy atd.) vznikající při výrobě je podrcena, přepracována a následně přidána zpět do výrobního procesu. Naprosté minimum neupotřebitelného materiálu je skládkováno. I přesto Fatra stále hledá nové způsoby, jak využít plných 100 % interního (technologického) odpadu
 • Cirkulární“ ekonomika: vlastní recyklační technologie nám umožňuje vracet použité plastové obalové materiály zpět do života: plastový obal → tříděný plastový odpad → recyklace plastového odpadu → regranulát upotřebitelný zpět do výrobku nebo nového obalu.

RECYKLAČNÍ LINKA

Fatra provozuje recyklační zařízení, které umožňuje zpracování interního technologického a externího plastového odpadu na bázi PP, PE, EVAc. Výstupem je regranulát vysoké čistoty a kvality, který je vhodný pro další zpracování do výrobků.

 • Recyklační linka za rok 2021 zpracovala 2 tisíce tun „odpadních plastů“. Kapacita linky je 180 – 240 t/měsíc
 • Zařízení je využíváno na zpracování interního technologického odpadu (zejména z výroby PE fólie) i externího odpadu (zpětný výkup obalů z marketů) + separovaný plastový odpad ze společností, zabývajících se odpadovým hospodářstvím
 • Na recyklační lince dochází též ke zpracování nakoupeného materiálu z nejrůznějších výrob v EU (vlákna, obaloviny aj.) či separovaného plastového odpadu od recyklačních firem.

RECYKLACE

V našich výrobcích využíváme v maximální míře jak vlastní regranuláty (z technologických odpadů), tak i externí regranuláty, čímž výrazně snižujeme spotřebu primárních surovin.  

Pro využití interních technologických odpadů používáme vlastní zpracovatelské technologie (drcení, separace, regranulace), které neustále rozšiřujeme. Naše výroba speciálních extrudovaných i vstřikovaných výrobků je díky tomu bezodpadová.

Zákazníkům nabízíme zpětný výkup plastového odpadu (PP, PE, PP/PE, EVAc) ve formě fólií, rolí, výrobních odpadů aj. Tento materiál pomocí moderní technologie upravujeme pro opětovné využití v nových výrobcích. Díky recyklační lince pomáháme snižovat množství odpadu a vytváříme z něj opět materiál, který lze použít do další výroby.


CERTIFIKACE

Bureau Veritas

Ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.

Responsible Care

Řídíme se zásadami programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu České republiky zavazujeme řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Díky dlouhodobému plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.

REACH

Všechny námi používané suroviny jsou 100% v souladu s chemickou legislativou REACH.

AEO

Značka AEO je potvrzením, že interní procesy (zabezpečení v oblastech logistiky, správy areálů, celní problematiky, IT, personalistiky, prodeje, nákupu, zajištění služeb, přístupových práv, správy dokumentů, účetnictví, daní atd.) splňují přísná kritéria stanovená Evropskou unií a Celní správou ČR. Certifikace mimo jiné nabízí výhody při obchodování v rámci Evropské unie, ale i v zámořských destinacích.