ZKOUŠKY, PARAMETRY

Na vstupu do recyklační linky u vstupních surovin testujeme:

 • Vlhkost
 • Obsah těkavých látek
 • Index toku taveniny
 • XRS analýza
 • Obsah popela
 • Identifikace polymeru pomocí DSC analýzy
 • Hustota
 • Sypná hmotnost

Zkoušky proveditelné u všechy typů regranulátů (výstup z linky):

Parametr Zkoušeno dle
Index toku taveniny ČSN EN ISO 1133-1 Stanovení hmotnostního a objemového indexu toku taveniny termoplastů – část 1: standartní metoda
Hustota ČSN EN ISO 1183-1 Plasty – Metody stanovení hustoty nelehčených plastů – část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda
Sypná hmotnost ČSN EN ISO 60 Plasty – stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standartní nálevkou
Obsah popele ČSN EN ISO 3451-1 Stanovení popela – část 1: všeobecné metody
Obsah těkavých látek ČSN EN ISO 787-2 Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv – část 2: Stanovení těkavých látek při 105 °C
Obsah těžkých kovů

Interní metodika TE-4582-15 na základě rentgenové fluorescenční spektroskopie (XRF)

související norma IEC 62321 Elektrotechnické výrobky – Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním

Zkoušky proveditelné u vstřikovacích typů regranulátů:

Parametr Zkoušeno dle
Vstřikování zkušebních těles ČSN EN ISO 294-1 Plasty – vstřikování zkušebních těles z termoplastů – část 1: Obecné principy a vstřikování víceúčelových zkušebních těles a zkušebních těles tvaru pravoúhlého hranolu
Vrubová houževnatost Charpy ČSN EN ISO 179-1 Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy – část 1: neinstrumentovaná rázová zkouška
Tahové vlastnosti

 • Modul pružnosti
 • Pevnost a poměrné prodloužení na mezi kluzu
 • Napětí a poměrné prodloužení při přetržení)

ČSN EN ISO 527-1 Stanovení tahových vlastností – část 1: Obecné principy

ČSN EN ISO 527-2 Stanovení tahových vlastností – část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

ČSN EN ISO 13934-1 – Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip