ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL

Technologie šetrné k prostředí, orientace na nové materiály a hledání nových způsobů využití plastů jsou součástí rozvojové strategie závodu.
V posledním desetiletí jsme investovali do přímé ochrany životního prostředí přes 160 milionů korun. Ve srovnání se začátkem 90. let jsme emise těkavých organických látek snížili o 90%. Novými technologiemi a optimalizací výroby jsme snížili spotřebu vody a všech druhů energií. Příznivý klesající trend mají rovněž ukazatele zátěže životního prostředí vztažené na množství produkce.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Základní vizí společnosti Fatra, a.s. je obstát v tvrdé konkurenci domácích a zahraničních firem zabývajících se zpracováním plastů. Společnost se zavazuje naplnit tuto vizi dosažením a udržením vysoké úrovně kvality výrobků a služeb, ochrany životního prostředí a zdraví při práci. Fatra, a.s. rovněž klade důraz na prevenci vzniku havárie a snížení rizika ohrožení obyvatel v okolí a majetku společnosti.
Rámec pro stanovení cílů integrovaného systému tvoří následující body:

  1. Zvyšovat spokojenost zákazníků včasnými dodávkami kvalitních výrobků, při jejichž výrobě je zároveň dbáno na minimální zátěž životního prostředí.
  2. Plnit požadavky právních a jiných předpisů v rámci jednotlivých oblastí integrovaného systému.
  3. Předcházet znečišťování životního prostředí, uplatňovat vhodné prevenční postupy v ochraně životního prostředí, zdraví zaměstnanců a pro snížení rizika havárie.
  4. Pravidelně vyhodnocovat rizika v oblastech kvality, EMS, BOZP, havarijní připravenosti a přijímat adekvátní opatření pro neustálé zlepšování všech procesů v integrovaném systému.
  5. Informovat zaměstnance i veřejnost o vlivu svých činností na zdraví a životní prostředí.
  6. Rozvíjet kvalifikaci a povědomí zaměstnanců ve všech oblastech integrovaného systému.
  7. Vytvářet a udržovat vhodné hygienické podmínky pro výroby, jejichž produkty jsou uplatňovány v hygienickém průmyslu nebo určeny pro styk s potravinami.

Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel společnosti Fatra, a.s.

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII


Fatra, a.s. pracuje od roku 1994 v souladu se zásadami programu Responsible Care. Dne 13. 5. 2011 přijala prohlášení k programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu ČR se zavazuje řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, veřejnosti a ochranu přírody.  Fatra, a.s. získala v roce 2011 od Svazu chemického průmyslu ČR souhlas k používání loga Responsible Care na období dvou let a následně v roce 2013 obhájila používání loga na období dvou let a v roce 2015 na období čtyř let. Vzhledem k tomu, že Fatra, a.s. průběžně plní požadavky programu, požádala v roce 2019 Svaz chemického průmyslu ČR o souhlas k používání loga, který byl udělen do října 2023.